חיפושדלג על חיפוש
סגירה
אזור תוכן ראשידלג על אזור תוכן ראשי

תקנון האתר

1. השימוש באתר האינטרנט הזה כפוף לתנאים שלהלן ומעיד על הסכמה להם. כל המשתמש באתר ("המשתמש") מסכים לתנאי השימוש ומקבלם ומסכים כי לא תהא לו כל טענה למפעיל האתר או מי מטעמו, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעיל האתר על פי תנאי שימוש אלה. יתכן ואתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט, דפי אינטרנט ושירותים אחרים המופעלים על ידי גורמים אחרים. השימוש בכל אתר אחר כפוף גם לתנאי השימוש וייתר התנאים וההנחיות, אם ישנם, הכלולים באתר האחר. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי מפעיל האתר.

2. אתר אינטרנט זה נועד אך ורק לשימוש אישי שלא למטרות רווח. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה.

3. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי מפעיל האתר, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין להנהלת האתר שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.

4.  אסור למשתמש לעשות כל שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה.

6.    מפעיל האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר או הצטרפות ו/או שימוש באתר וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:

6.1        לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שאתר ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל .

6.2        על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש והנמכרים על ידי מפעיל האתר. במקרה זה מפעיל  האתר יהיה רשאי להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות:

6.2.2   כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש;

6.2.3   לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשות המשתמש, ככל שכל   הפרטים הנ"ל  יימסרו על ידי המשתמש בזמן הביקור באתר.

6.4    אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו ממפעיל האתר בהתאם למפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת למפעיל האתר לכתובת האלקטרונית  mail@elimec.co.il  ומפעיל האתר יענה לפנייה תוך 48 שעות.

6.5    מפעיל האתר יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בהתאם להוראות מסמך זה. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.

10.   כל מקום בו מופיע "אתר " או "מפעיל האתר" הכוונה ל אלימק והפועלים בשמה ומטעמה.

11.  מפעיל האתר ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת מפעיל האתר אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך מפעיל האתר לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת מפעיל האתר.

12.  כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר זה או מטעמו של מפעיל אתר זה שייך באופן בלעדי למפעיל האתר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של מפעיל האתר, מראש ובכתב. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר באמצעות הסכמים שונים בין מפעיל האתר לבין אותם צדדים.

13.  על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

14.  מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

15. השימוש באתר מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי שימוש הכלולים במסמך זה, על כן המשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.

16.  מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס גם לנשים.

IQC IQC
עבור לתוכן העמוד